Sommerfjøs fra Bergane

Sommerfjøs fra gården Bergane i Tørdal. Reist rundt 1850.

Kuene kunne gå til sommerfjøset når de var på beite om sommeren. Sommerfjøset er som regel plassert i gjerdet mellom utmark og innmark, og er først og fremst beregnet på melkekyr. Sommerfjøset var stedet der kuene ble melket i beitesesongen. Stedet der sommerfjøset sto ble ofte kalt stølen, melkeplassen.

Inne i fjøset var det 1 rom for kuer og kalver (her var det plass til 4-5 kyr), og ett rom for sauer (8-10 sauer).

Sommerfjøset var knyttet til en eldre type jordbruk, der innmarka først og fremst ble benyttet til åkerbruk (korndyrking, seinere også potetdyrking), men også til slåtteng. Husdyra beitet hele sommeren i utmarka. Innmarka var omgitt av et gjerde (en gard, kunne kalles bøgarden) for at ikke husdyra skulle ødelegge åkervekstene og slåtteenga.

Mens sommerfjøset var i bruk, ble ofte utført reparasjoner og vedlikehold av vinterfjøset.

Dette sommerfjøset var i bruk til 1961, og ble flyttet til bygdetunet i 1968. Fjøset var en gave fra Jon Bjørn Bergane.

Sommerfjøset var ofte bygd av gamle materialer, og derfor er svært få slike bygninger bevart til i dag.